Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje své právní služby zejména v uvedených oblastech práva:

Občanské právo a rodinné právo

Sepisování smluv, uplatňování nároků u soudů, zastupování v soudním řízení u soudů všech stupňů. Zastupování při rozvodech a při vypořádání majetku. Zastupování při jednání opatrovnických soudů, návrhy na úpravu výživného, návrhy na úpravu styku. Zastupování ve sporech o náhradu škody, včetně škod na zdraví.

Právo nemovitostí

Právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, příprava smluv o převodu nemovitostí, zástavních smluv, směnných smluv, smluv o zřízení věcného břemene.
Zastupování při jednání s katastrálními úřady. Zastupování ve sporech o vlastnictví k nemovitostem.

Pracovní právo

Komplexní poradenství pro zaměstnavatele. Příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, příprava písemných podkladů a konzultace úkonů souvisejících s ukončením pracovního poměru. Zastupování ve sporech o náhradu škody.

Zastupování zaměstnanců při sporech o neplatném skončení pracovního poměru, vymáhání nevyplacené mzdy, náhrady mzdy a jiných nároků z pracovního poměru. Zastupování ve sporech o náhradu škody na zdraví (pracovní úrazy, nemoci z povolání).

Obchodní právo

Soudní vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů. Soudní vymáhání pohledávek ze směnek.

Správní právo

Zastupování při jednání s orgány státní správy (stavební úřady, finanční úřady, orgány sociálního zabezpečení apod.) i s orgány samosprávy (obecní a krajské úřady). Sepisování žalob proti rozhodnutím správních orgánů, zastupování ve správním soudnictví.

Trestní právo

Zastupování v přestupkovém řízení.

Obhajoba v řízení trestním – přípravné řízení, hlavní líčení, odvolací řízení, včetně řízení o dovolání u Nejvyššího soudu ČR a o ústavních stížnostech před Ústavním soudem.

Zastupování poškozeného v trestním či přestupkovém řízení.

JUDr. Zdeňka Doležílková je zapsána v seznamu advokátů, kteří jsou přidělováni jako obhájci ex offo v obvodu Okresního soudu v Ostravě, stejně tak poskytuje služby obhájce na základě smlouvy o právní pomoci.