Lady Justice and a Gavel

Vaše jistota v těžkých časech

Řešení Vašich právních otázek a problémů v Ostravě

Služby pro vás

Hledáte Advokáta?

Advokátní kancelář byla založena v roce 1994 v Ostravě.


Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby s orientací na klienta s upřednostněním osobního přístupu. Právní služby jsou poskytovány ve všech oblastech práva, a to v plném rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům drobných a středních podnikatelů, stejně tak i ve všech oblastech potřeb právních služeb pro privátní klientelu a orgány veřejné správy.

Advokátní kancelář usiluje o vysokou kvalitu a standard poskytovaných právních služeb. Pro každého jednotlivého klienta a každý jednotlivý úkon je vždy cílem dosáhnout optimálního výsledku za vynaložené prostředky klienta. Advokátní kancelář usiluje o vytvoření dobrých a trvalých vztahů s klienty a o poskytování právních služeb klientům způsobem, který naplňuje jejich oprávněné očekávání.


Profesionální Služby

Při poskytování svých služeb advokátní kancelář klade vysoký důraz na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, ochranu zájmů každého klienta, zachování důvěrnosti získaných informací a zamezení jakéhokoliv konfliktu zájmů, který by mohl tyto priority ohrozit.

Advokátní kancelář je zaměřena zejména na oblast:

  • pracovního práva
  • občanského práva
  • rodinného práva
  • práva nemovitostí a trestního práva

Přehled právních služeb které poskytuji

Pracovní právo

Komplexní poradenství pro zaměstnavatele. Příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, příprava písemných podkladů a konzultace úkonů souvisejících s ukončením pracovního poměru. Zastupování ve sporech o náhradu škody.

Zastupování zaměstnanců při sporech o neplatném skončení pracovního poměru, vymáhání nevyplacené mzdy, náhrady mzdy a jiných nároků z pracovního poměru. Zastupování ve sporech o náhradu škody na zdraví (pracovní úrazy, nemoci z povolání).


Občanské právo a rodinné právo

Sepisování smluv, uplatňování nároků u soudů, zastupování v soudním řízení u soudů všech stupňů. Zastupování při rozvodech a při vypořádání majetku. Zastupování při jednání opatrovnických soudů, návrhy na úpravu výživného, návrhy na úpravu styku. Zastupování ve sporech o náhradu škody, včetně škod na zdraví.

Právo nemovitostí

Právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, příprava smluv o převodu nemovitostí, zástavních smluv, směnných smluv, smluv o zřízení věcného břemene. Zastupování při jednání s katastrálními úřady. Zastupování ve sporech o vlastnictví k nemovitostem.

Správní právo

Zastupování při jednání s orgány státní správy (stavební úřady, finanční úřady, orgány sociálního zabezpečení apod.) i s orgány samosprávy (obecní a krajské úřady). Sepisování žalob proti rozhodnutím správních orgánů, zastupování ve správním soudnictví.

Trestní právo

Zastupování v přestupkovém řízení. Obhajoba v řízení trestním – přípravné řízení, hlavní líčení, odvolací řízení, včetně řízení o dovolání u Nejvyššího soudu ČR a o ústavních stížnostech před Ústavním soudem. Zastupování poškozeného v trestním či přestupkovém řízení. JUDr. Zdeňka Doležílková je zapsána v seznamu advokátů, kteří jsou přidělováni jako obhájci ex offo v obvodu Okresního soudu v Ostravě, stejně tak poskytuje služby obhájce na základě smlouvy o právní pomoci.

Úspěšnost advokátní kanceláře při zastupování v soudním řízení dokládají též rozsudky Nejvyššího soudu


Profil advokátky JUDr. Zdeňky Doležílkové

JUDr. Zdeňka Doležílková je advokátkou od roku 1994 a poskytuje komplexní právní služby ve všech oborech práva. Rovněž je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor právo. Po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky v oboru právo jí byl přiznán titul doktorky práv (JUDr.).

Lawyer Logo Vector Template Design

Odměna za služby

Odměna za poskytnutou právní službu se zásadně řídí dohodou advokáta s klientem.

V případě absence ujednání o odměně se odměna advokáta určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).


Kontaktujte Mě

Telefon

Call Icon

+ 420 602 769 493


Advokátní kancelář sídlí na adrese

Ovesná 7, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

Spojení MHD: autobus č. 55, zastávka Nová Bělá, školka

Neponechejte své právní záležitosti náhodě, spojte se se mnou hned teď a dejte mi příležitost chránit vaše práva.